Tijela Centra

22.08.2014

Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja Centrom. Upravno vijeće čini pet članova, od toga tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik PGŽ, te jedan predstavnik radnika Centra. Članove Upravnog vijeća imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, osim predstavnika radnika kojeg imenuju radnici Centra. 

Ravnatelj

Ravnatelj vodi Centar. Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Stručno vijeće

Stručno vijeće čine određeni stručni radnici Centra.