Smještaj djece i maloljetnika

22.08.2014

Centar donosi rješenje o priznavanju prava na skrb izvan vlastite obitelji (smještaj) za mlt. djecu temeljem Zakona socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona i zakona o udomiteljstvu.

U slučaju kada to interesi djeteta zahtijevaju centar za socijalnu skrb dužan je osigurati usluge smještaja :

djeci bez roditelja,
djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,
djeci  s teškoćama u razvoju,
djeci s problemima u ponašanju,
djeci koja se zateknu  nadzora roditelja,ili u skitnji
djeci žrtvama obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima,
djeci o kojoj roditelji nisu u mogućnosti privremeno brinuti zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća.

Usluga smještaja može se priznati kao privremeni, tjedni i stalni i to u udomiteljskoj obitelji, domu socijalne skrbi, obiteljskom  domu, odgojnoj ustanovi, prihvatnoj  stanici, skloništu za žrtve zlostavljanja ili žrtve trgovanja ljudima, stambenoj zajednici, organiziranom stanovanju.

IZBOR USTANOVE /UDOMITELJSKE OBITELJI

Odluku o obliku smještaja i izboru ustanove/ udomiteljske obitelji  donosi centar za socijalnu skrb  u skladu s najboljim interesom djeteta, njegovim potrebama, sposobnostima, razlozima smještaja i žurnosti postupka.

Centar za socijalnu skrb dužan je :

djecu, a naročito djecu do 7 godine starosti, smjestiti u udomiteljsku obitelj
uvijek kada je to moguće osigurati djetetu smještaj u njegovoj lokalnoj sredini
koristiti izvaninstitucijske oblike smještaja (srodničko udomiteljstvo, udomiteljstvo, obiteljski dom, organizirano stanovanje, stambena zajednica)
braći i sestrama osigurati zajednički smještaj
djeci s teškoćama u razvoju osigurati više različitih oblika izvanistitucijske skrbi ako se na taj način može spriječiti njihovo izdvajanje iz vlastite obitelji.

INDIVIDUALNI PLAN RADA 

Prije smještaja centar za socijalnu skrb dužan je izraditi individualni plan rada s djetetom/obitelji koji uključuje: kratkoročne i dugoročne ciljeve, aktivnosti da se oni postignu, rokove, nositelje i metode rada te način praćenja i preispitivanja plana rada.

Individualni plan rada/ promjena s djetetom/ obitelji usmjeren je na mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti tijekom smještaja djeteta kako bi se otklonili razlozi njegovog izdvajanja iz obitelji i stvorili uvjeti za povratak djeteta u vlastitu obitelj ili posvojenje djeteta koje nema roditelje.

Individualni plan rada/ promjene izrađuje se u dogovoru s djetetom/maloljetnikom, njegovim roditeljima, drugim članovima obitelji, skrbnikom, drugim djetetu važnim osobama, drugim pružateljima usluga koji mogu utjecati na djetetov psihofizički razvoj, njegovo zdravlje, obrazovanje, sigurnost, ponašanje i njegove životne izbore.

U slučaju kada to nije moguće (maloljetnici bez obiteljske podrške) individualni plan rada treba biti usmjeren na osnaživanje i osposobljavanje maloljetnika za uspješan samostalan život nakon prestanka smještaja (obrazovanje, pomoć pri zapošljavanju, stambeno zbrinjavanje, plan podrške tijekom adaptacije na samostalan život u zajednici).

TROŠKOVI SMJEŠTAJA

Roditelji djeteta smještenog u ustanovu/ udomiteljsku obitelj dužni su sudjelovati u podmirivanju troškova smještaja djeteta. Način i iznos sudjelovanja roditelja u troškovima smještaja utvrđuje se sporazumom  s centrom za socijalnu skrb na temelju materijalnih mogućnosti roditelja.

Ako roditelji ne izvršavaju svoju obvezu ili ne žele sklopiti sporazum centar za socijalnu skrb će kod suda pokrenuti postupak za naplatu troškova pruženih usluga.

Dijete koje je korisnik smještaja i ima redovite mjesečne prihode sudjeluje u plaćanju cijene smještaja dijelom svojih prihoda.

Djetetu koje nema vlastitih prihoda, može se rješenjem o smještaju priznati i pravo na pomoć za osobne potrebe u iznosu od 100,00 kn mjesečno (džeparac).

Prilikom  donošenja  odluke o načinu plaćanja troškova smještaja centar za socijalnu skrb dužan je voditi računa o budućnosti djeteta, njegovoj pripremi za život izvan ustanove / udomiteljske obitelji i pažnjom dobrog gospodara brinuti o djetetovoj imovini (djeca bez roditelja)

POVRATAK U VLASTITU OBITELJ

Tijekom trajanja smještaja centar za socijalnu skrb pružat će roditeljima stručnu pomoć i podršku u cilju poboljšanja roditeljskih kapaciteta i otklanjanja rizika za uspješnu skrb o djetetu (psihosocijalna pomoć, učenje roditeljskih vještina, liječenje, rješavanje poremećenih partnerskih odnosa, zapošljavanje i poboljšanje socijalno-ekonomskih uvjeta obitelji i sl.)

Centar za socijalnu skrb u suradnji s roditeljima nastojat će da se ostvare uvjeti za što brži  povratak djeteta u vlastitu obitelj.