Skrbništvo

22.08.2014

SKRBNIŠTVO I RODITELJSKA SKRB ZA PUNOLJETNE OSOBE

Skrbništvo i roditeljska skrb za punoljetne osobe je oblik zaštite punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i štititi svoja prava i interese te su sudskim putem lišeni poslovne sposobnosti.

POKRETANJE POSTUPKA ZA LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti može pokrenuti:

Sud po službenoj dužnosti
na prijedlog Centra za socijalnu skrb
na prijedlog bračnog druga osobe o kojoj se provodi postupak lišenja poslovne sposobnosti
na prijedlog krvnih srodnika u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do 2. stupnja

Osobe ovlaštene za pokretanje postupka lišenja poslovne sposobnosti pokreću izvanparnični postupak kod nadležnog suda kada ocijene da punoljetna osoba zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili ugrožava prava i interese drugih osoba.

Centar za socijalnu skrb, osobi za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti na zahtjev suda, imenuje posebnog skrbnika sa zadatkom i ovlaštenjem zastupanja njegovih prava i interesa u tom postupku.

Sud će provesti postupak te nakon nalaza i mišljenja sudskog vještaka, utvrditi zdravstveno stanje osobe za koju je postupak lišenja pokrenut te će utvrditi u kojem dijelu osoba nije u mogućnosti samostalno štititi svoja prava i interese te je u tom dijelu lišiti poslovne sposobnosti.

SKRBNIŠTVO ZA PUNOLJETNE OSOBE

Po pravomoćnosti sudskog rješenja, Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti pokreće postupak stavljanja osobe lišene poslovne sposobnosti pod skrbništvo i imenovanja skrbnika.

Skrbnik može biti osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnik i uglavnom se bira iz kruga srodnika osobe koja se stavlja pod skrbništvo. Skrbnik ne može biti osoba:

lišena poslovne sposobnosti
lišena roditeljske skrbi
čiji su interesi u suprotnosti sa interesima štićenika
koja ima sklopljen ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju
čiji bračni drug ima sklopljen ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju sa štićenikom
od koje se obzirom na ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom ne može očekivati da će pravilno obavljati skrbničku dužnost te je potrebno pribaviti suglasnost štićenika o izboru skrbnika.

Centar za socijalnu skrb može odlučiti da neposredno obavlja dužnost skrbnika i u tu svrhu imenuje osobu zaposlenu u tom Centru (skrbnik ne može biti ravnatelj niti službenik koji obavlja pravne poslove skrbništva u tom Centru).

Centar za socijalnu skrb rješenjem o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika određuje prava i dužnosti skrbnika.

Centar za socijalnu skrb kontrolira skrbnika u obavljanju skrbničke dužnosti putem godišnjih i polugodišnjih izvješća, a u slučaju poduzimanja važnijih mjera glede osobe, osobnog stanja, zdravlja te raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom štićenika, skrbnik mora ishoditi posebno odobrenje Centra za socijalnu skrb.

RODITELJSKA SKRB NAKON PUNOLJETNOSTI

Ako osoba koja je lišena poslovne sposobnosti, ima roditelje koji pristanu i sposobni su skrbiti o punoljetnom djetetu, centar za socijalnu skrb će donijeti odluku o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti.

Na roditelje koji ostvaruju roditeljsku skrb nakon djetetove punoljetnosti primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Obiteljskog zakona o djetetovim pravima i dužnostima te o odgovornosti, dužnosti i pravima roditelja.

Skrbništvo prestaje ako prestanu razlozi zbog kojih je osoba lišena poslovne sposobnosti te joj Sud vrati poslovnu sposobnost ili smrću štićenika.

Mjesna nadležnost Centra za socijalnu skrb u poslovima skrbništva određuje se prema prebivalištu odnosno boravištu osobe koju se stavlja pod skrbništvo.

SKRBNIŠTVO ZA MALOLJETNE OSOBE

Skrbništvo za maloljetne osobe je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, dakle skrbništvom se nadomješta roditeljska skrb.

skrbništvo obavljaju: centar za socijalnu skrb, skrbnik i poseban skrbnik

KADA SE MALOLJETNA OSOBA STAVLJA POD SKRBNIŠTVO?

1.kad su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili su najmanje mjesec dana nepoznatog boravišta,

2.kad su lišeni poslovne sposobnosti ili su lišeni roditeljske skrbi,

3.kad su maloljetni, a nisu na osnovi čl. 120. Obiteljskog zakona stekli poslovnu sposobnost,

4.kad su odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a nisu ga povjerili na čuvanje i odgoj osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika

KADA SE MALOLJETNOJ OSOBI IMENUJE SKRBNIK ZA POSEBAN SLUČAJ (POSEBAN SKRBNIK)?

1.u postupcima osporavanja majčinstva i očinstva iz čl.75 Obiteljskog zakona,

2.u postupcima oduzimanja prava na život i odgoj (čl.111.), u postupcima povjere ustanovi socijalne skrbi zbog poremećaja u ponašanju (čl.112.) te u postupcima lišenja prava na roditeljsku skrb (čl.114. Obiteljskog zakona),

3.djetetu kad postoji sukob interesa između njega i njegovih roditelja u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova,

4.djeci u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb,

5.djetetu stranom državljaninu koje se bez pratnje zakonskog zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske,

6.i u drugim slučajevima kad su interesi djeteta i roditelja u suprotnosti.

TKO DONOSI ODLUKU O STAVLJANJU POD SKRBNIŠTVO, IMENOVANJU POSEBNOG SKRBNIKA KAO I O PRESTANKU SKRBNIŠTVA?

Odluku donosi mjesno nadležni centar za socijalnu skrb, po službenoj dužnosti, a koji se određuje prema prebivalištu odnosno boravištu osobe koju treba staviti pod skrbništvo ili joj treba imenovati posebnog skrbnika.

Postupak za stavljanje pod skrbništvo, kao i za primjenu pojedinih oblika zaštite centar pokreće na temelju neposrednog saznanja ili u povodu obavijesti koju su mu dužni dostaviti: matičar, pravosudna, druga državna tijela i tijela lokalne samouprave, bračni drug, srodnici i drugi članovi kućanstva, te zdravstvene ustanove.

Maloljetni štićenik koji se stavlja pod skrbništvo, istom odlukom povjerava se na čuvanje i odgoj skrbniku, drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji, domu za djecu ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi (ako do tada nije bio povjeren nekom drugom odlukom).

Skrbništvo nad mlt. osobom prestaje stjecanjem poslovne sposobnosti, posvojenjem ili prestankom razlog zbog kojih je mlt. osoba i stavljena pod skrbništvo (čl.152. Obiteljskog zakona).

Odluka o stavljanju pod skrbništvo i o prestanku skrbništva mora se u roku od osam dana od dana pravomoćnosti odluke dostaviti matičaru radi upisa u maticu rođenih i zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda na čijem području osoba pod skrbništvom ima nekretnine radi zabilježbe, odnosno brisanja zabilježbe u zemljišne knjige.

Prava i dužnosti posebnog skrbnika prestaju po okončanju slučaja za koji je bio imenovan, odnosno kad odluka o prestanku tog skrbništva postane konačna.

IZBOR OSOBE SKRBNIKA – TKO MOŽE BITI SKRBNIK?

Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, a uglavnom se bira iz kruga bliskih srodnika štićenika.

Centar za socijalnu skrb zatražit će od maloljetnog štićenika koji je sposoban shvatiti o čemu se radi i od njegovih bližih srodnika mišljenje o osobi koju namjerava imenovati skrbnikom.

Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb može odlučiti da neposredno obavlja dužnost skrbnika i u tu svrhu imenuje osobu zaposlenu u tom centru.

Skrbnik ne može biti osoba:

1.koja je lišena roditeljske skrbi,

2.koja je lišena poslovne sposobnosti,

3.čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika,

4.od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnost skrbnika,