Raspolaganje imovinom djeteta

21.08.2014

Imovinski odnosi roditelja i djece regulirani su odredbama čl. 259., 260. i 261.Obiteljskog zakona (Narodne novine br. 116/03,017/04,0136/04,107/07 i 61/11).

Stjecanje imovine: tako Zakon propisuje da dijete može steći vlastitu imovinu radom, nasljedstvom, darovanjem ili na drugom pravnom temelju. Djetetovom imovinom upravljaju njegovi roditelji/roditelj ili skrbnik, osim onom koju je ono steklo svojim nadom nakon navršene 15-te godine života.

Roditelji imovinom djeteta moraju upravljati kao dobri domaćini. U slučaju nemarnog i nesavjesnog postupanja, prema roditelju se mogu primijeniti zakonom propisane mjere.

Centar može od roditelja zahtijevati polaganje računa o upravljanju djetetovom imovinom, odrediti da se dio djetetovih prihoda ili prihoda obitelji ostvarenih po posebnim propisima ne isplaćuje na ruke roditelja nego da se tim prihodima podmiruju životne potrebe obitelji, odnosno djeteta, a sud može odrediti mjere osiguranja na imovini roditelja radi zaštite imovinskih interesa djeteta.

Prihode od djetetove imovine roditelji mogu koristiti za njegovo uzdržavanje, liječenje odgoj, školovanje, obrazovanje ili za podmirenje neke druge važne potrebe djeteta. Odobrenje centra potrebno je ukoliko roditelji/roditelj ili skrbnik žele otuđiti ili opteretiti imovinu mlt. djeteta. Odobrenje centra potrebno je i za sklapanje ugovora između mlt. djeteta i fizičkih ili pravnih osoba kojima je predmet raspolaganje budućim imovinskim pravima djeteta u vezi s njegovim športskim, umjetničkim ili sličnim aktivnostima.

Postupak za raspolaganje imovinom mlt. djeteta pokreće se po zahtjevu roditelja kod nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu djeteta, odnosno roditelja s kojim dijete živi ili skrbnika.

U zahtjevu je potrebno navesti razloge raspolaganja imovinom djeteta, pri čemu je roditelj/skrbnik dužan istaknuti interese i potrebe mlt. djeteta zbog kojih traži odobrenje.

Uz zahtjev je potrebno priložiti potrebnu dokumentaciju ( dokaz o imovini u vlasništvu mlt. djeteta, rodni list za dijete, u slučaju ostavine-rješenje o nasljeđivanju, u slučaju kupoprodaje-ugovor o kupoprodaji, u slučaju darovanja pod teretom-ugovor o darovanju i sl.), te druge dokaze kojima se potkrepljuje zahtjev.

Centar u postupku na temelju prikupljenih dokazna djeteta utvrđuje opravdanost i svrhovitost raspolaganja imovinom u vlasništvu djeteta, te u skladu s time donosi odluku kojom se zahtjev usvaja ili odbija.