Odjel za zaštitu i tretman djece i mladeži s poremećajima u ponašanju

22.08.2014

- zaštitu djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju

- evidencije djece kojima su izrečene odgojne mjere

- evidenciju roditelja kojima su izrečene obiteljsko pravne mjere nadzora nad roditeljskom skrbi

- evidencije smještene djece u socijalne ustanove

-prikuplja podatke i izrađuje izvješća za potrebe državnog odvjetništva za mladež,  

  sudova za mladež i prekršajnih sudova,

- sudjeluje u pripremnim postupcima na sudovima za mladež,

- podzima socijalnozaštitne mjere prema obitelji u interesu djece i mladeži prema kojima se izvršava neka odgojna mjera ili druga maloljetnika sankcija (sam ili u suradnji s socijalnim radnikom općeg socijalnog rada),

- predlaže mjere obiteljskopravne zaštite,

- ostali poslovi sukladno Pravilniku i sistematizaciji poslova CZSS