Javna nabava radova rekonstrukcije i dogradnje Centra za socijalnu skrb Rijeka

30.11.2021

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za predmet nabave:
Javna nabava radova rekonstrukcije i dogradnje Centra za socijalnu skrb Rijeka
CPV 45215220-5 Građevinski radovi na objektima socijalne skrbi drugačijih od subvencioniranog stanovanja
Evidencijski broj nabave: J 14/21

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje